20 000 zł na start w nowej firmie

Wniosek do Urzędu Pracy dotyczący dofinansowania działalności gospodarczej bezzwrotną pożyczką.

W końcu. Decyzja zapadła. Otwieramy swoją pierwszą działalność gospodarczą, która ma wznieść nasze zarobki na kolejny, wyższy poziom. Mamy pomysł, dobry produkt lub usługę, bazę klientów, ale brakuje nam jednej, bardzo ważnej rzeczy – kapitału.

W tym miejscu z pomocą przychodzi nam Państwo, a w zasadzie twór zwany Urzędem Pracy. O zasadności tego urzędu nie będę się wypowiadał (odsyłam do artykułu o zatrudnianiu pracowników), ale w tym punkcie nie sposób nadmienić, że w jednym aspekcie Urząd Pracy spełnia swoje zadanie – pomoc osobom na starcie w formie bezzwrotnego kapitału w wysokości ok 24 000 zł. Udajemy się do danego Urzędu Pracy zgodnego z miejscem zameldowania, składamy odpowiednie dokumenty i nadchodzi etap wypełnienia wniosku. Kwestie dokumentów, warunków i innych elementów składowych, jakie musimy spełnić, by móc otrzymać takie dofinansowanie możemy poruszyć w osobnym artykule jeżeli będzie taka prośba z Waszej strony.

Sam wniosek może różnić się drobnymi szczegółami, oraz wysokością dotacji – jest to uzależnione od województwa, w którym znajduje się UP. My w tym artykule skupimy się na konkretnym przykładzie wniosku, z województwa śląskiego, a dokładniej z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Kilka lat temu osobiście wypełniałem wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej, który przeszedł pozytywną ocenę i otworzył mi furkę do miejsca, w którym teraz się znajduję. Poniżej przedstawiłem Wam poszczególne etapy wypełniania wniosku, tak, aby jak najbardziej ułatwić kolejnym, nowym Przedsiębiorcą wypełnienie tego biznesplanu.

Proszę pamiętajcie, że wniosek jest oceniany pod względem merytorycznym i estetycznym, także najlepiej wypełnić taki wniosek w jednym z popularnych programów do edycji tekstu, a następnie wydrukować i podpisać.

Aby otrzymać pozytywną opinie = dofinansowanie, należy otrzymać minimalną ilość punktów, które są przyznawane za m.in.:

 • formę zabezpieczenia
 • rodzaj działalności (usługowa/produkcyjna)
 • stopień przygotowania osoby ubiegającej się o wniosek (wiedza z zakresu branży, rynku itp.)

Takie kryteria są zawsze dostępne wraz z wnioskiem w danym Urzędzie Pracy, w którym będziecie składać wniosek – więcej informacji na pewno znajdziecie w regulaminie poszczególnego Urzędu Pracy.

ZACZYNAMY 🙂

Wniosek w całości jest do pobrania ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu pod poniższym adresem:

http://raciborz.praca.gov.pl/

Pierwszym etapem jest uzupełnienie Twoich danych osobowych:

Dane osobowe
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Myślę, że ten etap wniosku jest jasny dla wszystkich. Uzupełniamy imię. nazwisko, adres zamieszkania i nr kontaktowy.

Następnie wpisujemy we wniosku kwotę o jaką się ubiegamy:

Kwota wniosku
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Ja posłużę się konkretną kwotą 20 000 zł, która będzie również stanowiła wyznacznik do dalszych wyliczeń.

Jak wyżej zauważyliśmy, mamy 2 pola, w których możemy wpisać daną wartość dofinansowania:

 • kwota na podjęcie działalności
 • kwota na pokrycie kosztów pomocy prawnej itp. (koszt doradcy podatkowego, prawnika, itp.).

Ja nie wykorzystałem części dotacji na konsultacje prawne, ale jeżeli ktoś z Was zamierza część budżetu przeznaczyć na tego rodzaju wydatki, to należy pamiętać, że suma z 2 powyższych pól musi się równać kwocie 20000 zł. Oczywiście dane urzędy mają swoją górną granicę na wydatki związane z pokryciem pomocy prawnej, więc przed kalkulacją zasięgnijcie informacji w UP.

W dalszej części wniosku mamy kwestie naszych danych osobowych, ale teraz informacje będą bardziej szczegółowe:

Informacje o wnioskodawcy
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Punkty od 1 do 6 nie powinny stanowić problemu, więc możemy je pominąć. W punkcie nr 7 wpisujemy informację dotyczącą wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej.
Zakładam, że dla wszystkich jest to pierwsza działalność, więc miejsce to „kreskujemy”.

Ważna informacja: jeżeli w przeszłości posiadałeś/posiadałaś działalność gospodarczą, ale nie korzystałeś z dofinansowania, to masz prawo do składania wniosku. Posiadana wcześniej działalność gospodarcza może jedynie wpłynąć na wysokość składek do ZUS.

Każda osoba fizyczna może otrzymać taką formę wsparcia tylko raz, bez względu na fakt, czy wcześniej posiadał działalność gospodarczą, czy nie.

W punkcie 8 wpisujemy datę rejestracji w PUP (musimy posiadać status osoby bezrobotnej, aby ubiegać się o taką formę wsparcia), którą otrzymacie w dniu rejestracji.
Pozostałe punkty też nie powinny sprawić kłopotu. Jeżeli nie mamy współmałżonka/współmałżonki, to kreskujemy pole.

Teraz przechodzimy już do wniosku „na poważnie”. Będą tutaj ujęte kluczowe informacje, które mają istotny wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Kolejnym etapem jest wybór zabezpieczenia kwoty, w przypadku zwrotu. Należy pamiętać, że dofinansowanie jest bezzwrotne tylko w przypadku spełnienia kilku czynników, m.in.:

 • prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy
 • nie podejmowanie zatrudnienia prze okres min. 12 miesięcy

Wymienione powyżej punkty są głównymi założeniami, jakie należy spełnić, aby dofinansowanie było bezzwrotne. W przypadku, gdybyśmy zamknęli działalność, lub zawiesili w pierwszych 12 miesiącach, całą wartość dofinansowania wraz z odsetkami należy oddać do UP.
Po okresie 12 miesięcy, można zawiesić działalność, prowadzić dalej, podjąć pracę na etacie. Nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji. Okres 12 miesięcy jest jedynym okresem, kiedy nie można zamknąć/zawiesić działalności, czy podjąć pracę na umowę o pracę/dzieło/zlecenie.

Proponowane poniżej formy zabezpieczenia są w różny sposób punktowane (im lepsze z perspektywy UP zabezpieczenie, tym więcej punktów) – najwięcej punktów otrzymacie za poręczycieli i wydaje mi się, że jest to najczęściej wybierana forma zabezpieczenia, a także najkorzystniejsza dla PUP.

Formy zabiezpieczenia
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

W kilku słowach postaram Wam się przybliżyć powyższe zabezpieczenia:

 • poręczenie – mogą to być 2 osoby zatrudnione na umowie o pracę/kontrakt lub inny, stały dochód, posiadające minimalne, podane przez UP wynagrodzenie. Osoby te będą uczestniczyły przy podpisywaniu wniosku i solidarnie odpowiadały w przypadku spłaty dofinansowania.
 • Weksel – ze względu na obszerną tematykę pojęcia weksel, odsyłam do artykułu Pani Beatu Kostrzyckiej na stronie poradnikprzedsiębiorcy.pl
 • gwarancja bankowa – zabezpieczenie wymaganej kwoty na rachunku bankowym i informacja z banku, że kwota ta jest zabezpieczona na poczet ewentualnych roszczeń
 • zastaw – we wniosku jest, ale nie praktykowany w UP
 • blokada rachunku bankowego – jak wyżej. Coraz więcej urzędów nie akceptuje takiego zabezpieczenia
 • akt notarialny – też już coraz mniej preferowana forma zabezpieczenia. Tutaj należy wziąć pod uwagę, że koszt notariusza to ok 500-700 zł. Notarialnie oświadczacie, że posiadacie deklarowaną w akcie kwotę na poczet ewentualnych roszczeń UP z tytułu nie wywiązania się z umowy.

Etap wyboru formy zabezpieczenia mamy za sobą, przechodzimy do części merytorycznej wniosku, gdzie wykażemy się znajomością branży, runku itp.

Profil
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

W tym punkcie wpisujemy główny nr PKD – Polska Klasyfikacja Działalności, oraz poboczne nr PKD. Szerzej opisana kwestia wyboru PKD będzie poruszona w osobnym artykule. W tym miejscu tylko nadmienię, że lepiej wpisać więcej nr PKD, niż mniej.
UWAGA – dofinansowanie otrzymujecie na główne PKD,a nie poboczne, więc poniższe opisy w dalszej części wniosku należy odsyłać do głównie wykonywanej działalności.

Kolejny punkt to:

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Tutaj wpisujemy słowo TAK lub NIE. Plusy i minusy bycia VAT-owcem opisaliśmy w innym artykule (gorąco zachęcam do zapoznania się), bowiem temat jest tak obszerny jak wybór rodzaju opodatkowania podatkiem dochodowym.
W skrócie, jeżeli będziecie główną działalność kierować do innych firm, bądźcie VAT-owcem. W innym przypadku należy rozliczyć wszystkie za i przeciw, ale moim zdaniem kierując produkt/usługę do osób fizycznych, bycie podatnikiem VAT nie będzie w większości opłacalne.

Uzasadnienie
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

W tym polu udzielamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego chcemy sprzedawać/produkować/prowadzić usługi, np. innowacyjność naszego produktu, mała konkurencja na rynku lokalnym, wysoka jakość naszego produktu/usługi. Staramy się jak najlepiej opisać naszą działalność pod względem jej wyjątkowego charakteru, a także pod względem zaspokojenia wielu potrzeb naszych odbiorców.

Kwalifikacje
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Podajemy wszystkie nasze kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami, certyfikatami, lub doświadczeniem zawodowym. Chcesz otworzyć firmę świadczącą usługi informatyczne, a wcześniej pracowałeś jako informatyk? – opisz co dokładnie robiłeś w pracy, jak trudne zadania do Ciebie należały. To nie ważne, że nie masz wykształcenia informatycznego, ważne jakie masz umiejętności. Jeżeli masz ukończone jakieś kursy informatyczne, ukończoną szkołę informatyczną, wypisz to właśnie w tym miejscu.

Ja ze swojej strony mogę nadmienić, że nie posiadałem wykształcenia ukierunkowanego na do tej pory wykonywany zawód. Wszystkiego nauczyłem się podczas pracy w innych zakładach, zbierając tak przydatne doświadczenie.

Doświadczenie zawodowe
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Opisujemy naszą dotychczasową karierę zawodową, powiązaną z działalnością, jaką chcemy otworzyć. Jesteś rękodzielnikiem, robiłeś/robiłaś coś po godzinach pracy i z tego tytułu osiągałaś jakiś dochód? Teraz chcesz się z tym zmierzyć na większą skalę? Opisz to w tym punkcie. Moja żona i małżonka Dawida nie maiły doświadczenia zawodowego, powiązanego z bieżącą działalnością, ale dzięki pasji i posiadanej wiedzy otrzymały dofinansowanie i powoli rozwijają własne firmy. Zaczynały w domu, zbierały doświadczenie i pomimo braku dyplomów, wnioski przeszły poprawną weryfikację. Brak doświadczenia zawodowego, które możesz udokumentować jakimś świadectwem, dyplomem, certyfikatem, NIE dyskredytuje Cię.

Termin
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Zakładam, że już niecierpliwisz się z momentem, kiedy oficjalnie będziesz przedsiębiorcą, więc można użyć zdania:

Przewidywany termin podjęcia działalności to niezwłocznie po trzymaniu dofinansowania.

Jeżeli masz konkretną datę, wpisz ją w powyższym polu.

Siedziba
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

W kolejnym punkcie podajemy adres prowadzenia działalności. Może być to mieszkanie, wynajęte biuro lub magazyn.

Tytuł prawny w lokalu
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Posiadasz miekszkanie/dom – wpisujesz własność. W przypadku wynajmu – wpisujemy wynajem i podajemy datę zakończeni umowy najmu.
W przypadku własności, jako załącznik będzie wymagany akt notarialny. Dla opcji umowy najmu – załącznikiem będzie umowa z wynajmującym.

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Wystarczy stwierdzenie „JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA”

Pozwolenia
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Będziesz prowadzić działalność gastronomiczną, lub inną wymagającą specjalnych pozwoleń, należy je w tym miejscu wymienić. W pozostałym przypadku kreskujemy to pole.

Opis produktu
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

W tym punkcie opisujemy produkt lub usługę odpowiadając na pytanie: jakie korzyści dla odbiorcy przyniesie Twój produkt/usługa? Jest wysokiej jakości, innowacyjny? Jakie potrzeby zaspokoi Twój produkt/usługa potencjalnego odbiorcę?

Badanie rynku
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Tutaj musisz się wykazać dobrą znajomością rynku, bowiem należy udowodnić, że Twój produkt lub usługa jest na tyle wyróżniająca się na tle konkurencji (ceną, jakością, dostępnością itp.), że nie „zginie” wśród innych, takich samych produktów lub usług. Jak przeprowadzić takie badanie? Jeżeli już sprzedawałeś/sprzedawałaś swój produkt lub usługę, to masz bardzo dobry argument na to, że oferowany przez Ciebie produkt/usługa zapełnia lukę i znajdą się odbiorcy. „Ubierz” to ładnie w słowa i opisz.
W przypadku braku wiedzy dotyczącej rynku, zrób rozeznanie wśród rodziny, znajomych, innych osób, które mogłyby potencjalnie zostać Twoim klientem. Bez tego otwieranie firmy nie ma sensu – dobre przygotowanie to podstawa.

Zatrudnienie
wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Wydaje mi się, że w przypadku większości osób zaczynających działalność gospodarczą, w pierwszym etapie całość prac będzie wykonywane samodzielnie. Koszt zatrudnienia osoby jest znaczący w pierwszych miesiącach naszej pracy. – wątek został poruszony w osobnym wpisie
Można opisać, że w pierwszej kolejności zadania będą wykonywane osobiście, ale wraz z rozwojem firmy nie wykluczacie zatrudnienia ludzi.

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

W tym punkcie proszę opisać Swoją historię sprzedażową, lub rozeznanie wśród dostawców. Będziesz prowadzić produkcję odzieży, podaj przykładowych dostawców. Sprzedałeś/aś już jakieś swoje wyroby/usługi, podaj odbiorców – nie z imienia i nazwiska w przypadku osób fizycznych (RODO :)), ale można wpisać słowo „klient indywidualny”. Można załączyć tutaj list intencyjny od przyszłego zleceniodawcy – taki list wniesie dodatkowe punkty do oceny.

CIEKAWOSTKA: list intencyjny nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych, w przypadku braku współpracy pomiędzy firmami wymienionymi w tym liście – np. zakładasz działalność związaną z szeroko pojętą budowlanką, poproś znajomego o podpisanie listu intencyjnego, że po założeniu działalności będziesz wykonywał remont mieszkania/pokoju.
Czy taki remont musi się odbyć? Odpowiedź masz w pierwszym zdaniu tego akapitu 🙂

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Marketing jest bardzo ważny na początku działalności, jak i w trakcie jej trwania, bowiem pozwala nam dotrzeć do potencjalnych klientów. Opisz w tym punkcie, z jakich kanałów będziesz korzystać, np. stworzenie strony www i promowanie jej przez AdWords, promowanie strony lub profilu na Facebook/Instagram. Uczestnictwo w targach itp.

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

W tym punkcie proszę opisać waszych głównych konkurentów z rynku lokalnego, lub szerszego w zależności od zasięgu Waszego działania. Nie kłamcie, podajcie znaczącą się na rynku konkurencję, bowiem to oznacza, że macie dobre rozeznanie w rynku. Jest to bardzo dobrze postrzegane przez osoby oceniające. Nasycenie rysnku? – rysnek nie jest nasycony. Każdy produkt znajdzie Swojego odbiorcę, jest to kwestia czasu, ceny i umiejętności. Pamiętajcie, że dla każdego znajdzie się kawałek przysłowiowego tortu.

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

W tym punkcie opiszcie Swoje produkty w samych superlatywach. Cechy, które wyróżniają Was na tle konkurencji (cena, innowacyjność, itp.). Trudne zagrożenia też Was dotyczą, więc możecie w kliku słowach napisać o agresywnej konkurencji, ale za pomocą środków z działalności i inwestycji w marketing, będziecie mogli sprawnie osiągnąć taki sam, jak nie wyższy poziom od konkurencji.

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Zakładam, że nie wnosicie nic do firmy poza Know-how, więc możecie zostawić to pole puste. W przypadku, gdy posiadacie jakiś wkład własny, np. maszyna do szycia, która jest OK i nie należy jej wymieniać na nową, wpiszą ją tutaj.

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

W tabeli uwzględniamy wszystkie elementy, które chcemy zakupić z otrzymanych środków. Może to być: komputer, aparat telefoniczny, narzędzia, materiały, marketing (w przypadku materiałów i marketingu, przeważnie są ustalone, maksymalne kwoty, które nie mogą zostać przekroczone np. na materiały nie więcej niż 20% wartości dofinansowania wg kryteriów z PUP w Raciborzu).
Poniżej znajdziecie przykład wypełnionej tabeli:

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Powyższe wyliczenie było przygotowane dla działalności gospodarczej prowadzącej swoje działania w branży szkoleń.

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Przepisujecie te same elementy jak w punkcie powyżej.

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Poniższa tabela, w której wpisuje się dane opierające na Waszych realmych wyliczeniach. Wyliczenia przychodu i kosztów muszą być opisane na osobnym załączniku (np. w Excel lub Word). W takich wyliczeniachnależy ująć ilość sprzedanych w skali miesiąca/roku produktów/usług, oraz koszty jakie będą temu towarzyszyły. Te wyliczenia przeniesiecie na tabelę z pkt V.
Pamiętajcie, że lepiej szacować na pesymistycznym wariancie, bowiem da Wam to obraz jak naprawdę może wyglądać Wasza sytuacja firmy.

wycinek z wniosku PUP w Raciborzu

Powyżej znajduje się przykład wyliczeń, które zostały ujęte w tabli dla punktu nr V z wniosku. Wartości bazują na roku 2016, więc wysokość składek ZUS będzie wyższa.

Do wnioski będą również wymagane załączniki dotyczące wyżej wspomnianych wyliczeń, a także uzasadnienie ponoszonych wydatków, tzn. każdy punk z tabeli, gdzie wpisujecie dane wartości na zakup danej rzeczy, muszą być uargumentowane. Np. w spisie pojawia się laptop – argument – główne narzędzie do prowadzenia dokumentacji firmowej, księgowości, działań marketingowych.
Każdą pozycję należy uargumentować w kontekście przydatności do prowadzenia Waszej działalności gospodarczej

Przebrnęliśmy przez cały wniosek, uwzględniając jego główne punkty. Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik będzie dla Was pomocny i będziecie się cieszyć zakupami 🙂

Jednocześnie pamiętajcie, że te pieniądze nie są za darmo, bowiem aby je utrzymać (nie oddawać), należy sumiennie podejść do obowiązków, nie poddawać się na wyboistej drodze do sukcesu. Bez tego, może to być dla nas dodatkowe obciążenie finansowe w postaci zwrotnej, krótkoterminowej pożyczki……

O autorze

Arek

View all posts